W naszej szkole realizowany jest Projekt pt. ”Małymi krokami w przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX. Rozwój Lokalny.

 

Projekt polega na zapewnieniu większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością i organizacją zajęć dla dzieci ze zdiagnozowanymi deficytami.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie LGD-Kanał Augustowski przez zorganizowanie zajęć zwiększających szansę na wyrównanie poziomu edukacji dla dzieci w wieku 5-6 lat.

 

Ze środków pozyskanych z projektu zakupiono:

  • Sprzęt TIK (tablica interaktywna, laptopy, aparat cyfrowy, kamera)
  • Pomoce do prowadzenia zajęć specjalistycznych
  • Wyposażenie sal (dywany, domki manipulacyjne, ławeczki, materace i maty)
  • Sprzęt sportowo-rekreacyjny (mini siłownia, piankowy tor przeszkód, mini siłownia)

 

Zakupione sprzęty i pomoce będą wykorzystane na zajęciach specjalistycznych:

  • logopedycznych z elementami glottodydaktyki
  • rewalidacyjnych z elementami integracji sensorycznej
  • rytmiczno-ruchowych z elementami korygowania wad postawy
  • socjoterapeutycznych
  •  

Projekt realizowany jest od 02.10.2018r.